Endegra

European network for development and education in printmaking.
in english below

Ett nätverk av konstgrafiska verkstäder på olika organisatoriska nivåer.
Nätverket saknar ordförande och styrelsemöten, är utan stadgar och bankkonto. Verksamheten som knyter samman noderna i nätverket bedrivs i olika grafiska verkstäder och består idag av 22 mindre och större verkstäder i 14 europeiska länder.

Det 8e endegramötet hölls 2016 i Imatra, Finland.

Planer finns för kommande möten i Estland och Tyskland.

Sedan 2009 har 8 ENDEGRA-möten hållits i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland.

Mötena har mellan 30 – 50 deltagare och pågår i en intensiv vecka av arbete i olika workshops, studier, samtal, diskussioner och föreläsningar. Uppskattade inslag under varje möte är en gemensam utställning och Open Table Shows där enskilda deltagare visar egna bilder, presenterar arbetsmetoder, experiment, idéer, osv, medan intresserade kollegor står runtom och ställer frågor och bidrar med kommentarer och diskussionsinlägg. Det är en näringsrik koncentration av avancerad kunskap som aktiveras under mötesveckan, entusiasmen är stor, kontakter knyts, utbyten planeras.

Ur dessa möten har också idén om en Journeyman´s Walk vuxit fram. Projektet handlar om den materialbaserade konsttillverkningen inom konstgrafiken (som en del av tryck-konsten & av konstvärlden) där konstnärlig kunskap ska kunna förmedlas och utvecklas i verkstadsbaserade samarbeten genom att aktivera möjligheter till hands-on-utbyten av den avancerade kunskap som finns inom området.
Journeman´s Walk riktar sig till etablerade konstnärer & inte minst, avancerade konst-/grafikstudenter som har behov av att komma åt de handlingsutrymmen för själva görandet, där utbytet av avancerade kunskaper kan pågå. Anledningen är att stärka den praktiska, artefaktiska konsttillverkningens uttryck inom det grafiska området & på så vis stärka konstens publika, kommunikativa innehåll.

Endegra - in english

Endegra is a network of workshops at various organizational levels.
The network has no chairperson or board meetings, is without statutes and bank account. The activities that link the nodes in the network are conducted in the different workshops and today the network consists of 22 smaller and larger workshops in 14 European countries.

The 8th ENDEGRA meeting was held in 2016 in Imatra, Finland.
Plans are in the making for future meetings in Estonia and Germany.

Since 2009, 8 ENDEGRA meetings have been held in Sweden, Finland, Denmark and Germany.
The meetings have between 30-50 participants and is an intensive week of work in various workshops, studies, conversations, discussions and lectures. Appreciated features during each meeting are the joint exhibition and Open Table Shows where individual participants show their own works, present working methods, experiments, ideas, etc. while interested colleagues take part and ask questions and contribute with comments and discussion. It is a nutritious concentration of advanced knowledge that is activated during the meeting week, the enthusiasm is great, contacts are made, exchanges are planned.
From these meetings, the idea of a Journeyman's Walk has emerged. The project is about material-based art production, in the realm of printmaking, where artistic knowledge can be conveyed and developed in workshop-based partnerships by enabling opportunities for hands-on exchanges of advanced knowledge in the field.

Journeman's Walk is aimed at established artists and, not least, advanced art / students in printmaking who need to access the action spaces for the practical artmaking, where the exchange of advanced knowledge can take place. The reason is to strengthen the art of printmaking and thus strengthening the public's communicative content.
En fin video om Endegra från möte i Skövde och Tidaholm 2014:
A nice video from the Endegra-meeting in Skövde & Tidaholm 2014:
http://endegra.org

Print workshops associated to the Endegra network:

Grafikværkstedet på Kirsten Kjær Museet, Frøstrup, Denmark
Grafisk Værksted Næstved, Denmark
Fyns Grafiske Værksted, Odense, Denmark
Albatross Editions, Tallin, Estonia
Saimaa University of Applied Sciences, Imatra, Finland
The Graphic Artist Association, Lahti, Finland
Atelier TORBEN BO HALBIRK, Paris, France
Maison de la gravure méditerranée, Montpelier, France
L’Empreinte 04 a Manosque, France
Vilnius Graphic Art Center, Lithuania
Stichting Grafisch Centre Groningen, Netherlands
Art Print Residence, Barcelona, Spain
Tidaholms Konstgrafiska Verkstad, Sweden
Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Skövde, Sweden
Ålgården, artists workshops and gallery, Borås, Sweden
KKV, Göteborg, Sweden
Everyday Picture Company, Mölndal, Sweden
Grafikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg, Sweden
Grafiska Sällskapet & grafikverkstan, Stockholm, Sweden
Litografiska Museet i Huddinge, Sweden
Northen Print, Newcastle, UK
Edinburgh Printmakers, UK
Die Alte Feuerwache, Dresden, Germany
Grafikwerkstatt Dresden, Dresden, Germany

(sökord:
grafik, köp grafik, webbshop för konstgrafik, konstgrafik, originalgrafik, galleri, webbgalleri, handla grafik, köpa grafiska blad på nätet, grafiska blad webshop, grafiska blad försäljning, grafiska blad försäljning, litografier online)