Info på Svenska

Next Century
är en serie konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina, i synnerhet från Shanghai. Under projekterioden apr. 2019 - sept. 2020 kommer 10-20 kinesiska grafiker att under olika boendeformer och olika långa perioder att besöka västsvenska grafiker, arbeta tillsammans med oss i våra verkstäder, ställa ut offentligt och leda workshops för allmänheten.

Svenska samarbetspartner.
Sju grafiska verkstäder och sju utställningslokaler vill delta i projektet, bidra med arbete och söka eller avsätta medel från kommunal medfinansiering.

1. Grafik i Väst, Göteborg,
2. Ålgården - Konstnärernas Verkstäder och Galleri, Borås
3. Litografiska Akademin, Konstlitografiska verkstaden,Tidaholm
4. Marks Konstgrafiska Verkstad, Kinna
5. Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, i samarbete med Skövde Konsthall
6. Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad i samarbete med Vänersborgs Konsthall
7. KKV, grafikavdelningarna, Göteborg

Dessutom tillkommer Konstgrafiska Verkstaden Dalsland i Åmål som observatör. Det innebär att föreningen i Åmål får samma information som övriga föreningar och blir kallade till samma möten, men har ingen rösträtt och inga åtaganden.

Vandringsutställningen.
De kinesiska konstnärerna väljs ut av vår kinesiska samarbetspartner, oberoende curatorn Waverly Liu och de västsvenska grafikernas representanter. Deras verk planeras turnera tillsammans med våra egna grafikers. Ett konstnärligt råd utgår ifrån kinesiska och svenska grafiker med beröringspunkter, för att sätta samman bildmässiga kulturmöten. En turnéplan kommer att upprättas.

Västsverige har ett vitalt konst-och kulturliv där konstgrafiken väl hävdar sin plats. Utställningen vill markera detta. Förutom detta projekts samarbetspartners finns ett antal grafiska kollektivverkstäder och ateljéföreningar med grafisk profil t.ex. Ateljéföreningen Kanten och Bolaget Vardagsbilder. Våra kinesiska besökare har uttryckt sin fascination över vår kultur och våra samarbetsmetoder som de finner exotiska och intressanta. Genom Next Century etableras ett regionalt nätverk av grafikverkstäder i västsverige och därmed stärks den generösa anda som präglar våra konstnärskollektiv och som attraherar konstnärer från länder där kommersialismen och/eller den politiska makten har ett fastare grepp om kulturlivet.

Försäljning.
Utställda verk kommer att vara till salu. Leverans sker hösten 2020

Workshops.
I samband med utställningarna kommer workshops att anordnas på de utställningsorter som också har grafikverkstäder. Till en del av dessa tillfällen kommer allmänheten att bjudas in för att prova på grafik och umgås med våra kinesiska gäster. I synnerhet skall vi rikta oss till ungdomar och nyanlända med dessa inbjudningar.

Föreläsningar.
I samband med utställningarna kommer också en serie föreläsningar att anordnas för allmänheten. Workshops och föreläsningar syftar till att öka intresset för och praktisk kunskap om grafisk konst och engagera människor i västsveriges vittförgrenade nät av kollektivverkstäder. En pedagogisk fåra med globalt perspektiv kommer att utvecklas i samtalen. Relevanta ämnen torde vara tekniska innovationer inom bildframställningen och bildspråkets utveckling inte minst som demokratiskt uttrycksmedel.

Boendet.
Waverly Liu framhåller att många av de kinesiska konstnärerna uppskattar att ”komma bakom kulisserna” och vill hellre inkvarteras privat än bo på anonyma hotell eller vandrarhem.
Syskonprojekt. Next Century har ett syskonprojekt som syftar till att svenska grafiker skall kunna besöka Kina 2020 – 2021 under former som liknar de ovan beskrivna. Syskonprojektet ingår inte i det här beskrivna Next Century

Vidgat deltagande
Deltagande institutioner kommer, i samarbete med lokala studieförbund, att bjuda in allmänheten och i synnerhet ungdomsorganisationer och nyanlända till de workshops som anordnas på orten. I samband med arbetet i grafikverkstäderna finns osökta tillfällen till informella samtal mellan svenska grafiker, andra som bor i Sverige men inte deltagit i konst- eller det konstnärliga föreningslivet och kinesiska gäster. I Next Century erbjuds alla möjligheter till fortsatt engagemang i verkstädernas föreningar.

Konstnärlig idé och medverkande konst- och kulturskapare
Unga, kinesiska vänner har flera gånger uttryck sin hänförelse över saker vi ärvt av våra far- och morföräldrar. t.ex. konst, porslin och broderier eller andra vardagsföremål med patina. De har sagt sig i viss mån sakna motsvarande artefakter. Å andra sidan upplever vi den kinesiska kulturen som innovativ, energisk och framtidsinriktad. Genom att ställa samtida västsvensk grafik bredvid modern kinesisk kan vi belysa våra eventuella skillnader och likheter i temperament och attityd och lägga en högst konkret grund för intressanta jämförande samtal och genuina kulturmöten.
Medverkande värdar, konstnärer, workshopledare och föredragshållare är ännu inte utsedda.

Projektbeskrivning 5/4 2019
Björn Therkelson,
projektledare