Next Century


Svenska nedanför

Next Century is a series of visits to Region West Sweden by artists from South China
, particularly Shanghai. During the project period April 2019 to September 2020, 10-20 Chinese printmakers will be invited to visit west Sweden printmakers on shorter or longer terms. They will be accomodated in improvised forms, work with us in our workshops, exhibit publicly and lead workshops for collegues and for the public.

Next Century Exhibition Tour 2020:
Grafik i Väst 11.1 – 29.1
Ålgården i Borås 8.2 – 23.2
Binnebergs tingshus 29.2 – 15.3 
Marks Konsthall i Kinna 21.3 – 5.4
Litografiska Akademin i Tidaholm 30.4 – 31.5
Vänersborgs Konsthall 22.8 – 26.9

Swedish partners. Seven workshops and seven exhibition venues will participate:

1. Grafik i Väst, Göteborg,
2. Ålgården - Konstnärernas Verkstäder and Gallery, Borås
3. Litografiska Akademin, Konstlitografiska verkstaden in Tidaholm with the International Lithographic Symposium in August 2020
4. Marks Konstgrafiska Verkstad, Kinna
5. Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, in cooperation with Skövde Konsthall
6. Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad in cooperation with Vänersborgs Konsthall
7. KKV, printmaking departments, Göteborg

Konstgrafiska Verkstaden Dalsland in Åmål participates as an observer. They will recieve the same information as the rest of us and be summoned to the same meetings but have no vote and no committments.)

The touring exhibition.
The Chinese artists are picked by our Chinese counterpart cooperation partner, independent curator Waverly Liu, in cooperation with and representatives for the West Sweden printmakers. Our works will tour together. An artists' council will use corresponding expressions and set up pictorial culture encounters.

Sales.
Most of the exhibited works will be for sale. Deliveries will take place during late 2020.

Workshops and lectures.
In connection to the exhibitions will workshops and lectures will be arranged. Some of these will be directed to the public, which will be invited to practise hands-on printmaking and to mingle with our guests. We will in particularly direct these events to recent immigrants and youth.
The purpose is here to promote a general interest in and knowledge about graphic arts and maybe even find new members to our labyrinthine network of associations.
A pedagogical groove with a global perspective will be developed in our talks and lectures. Relevant subjects might be technical innovations within picture-making or recent development of imagery as a language of democracy.

Lodging
Waverly Liu has stressed that a majority of the Chinese artists appreciate visits ”behind the curtains” and would thus rather stay in private homes than in anonymous hotels or hostels.

A siblings project.
The Next Century project has a sibling; during 2020 and 2021 we want to visit China under similar or corresponding circumstances.

A regional Network.
West Sweden has a vital artistic and cultural life in which printmaking holds a strong place. We want to emphasize this. In addition to the partners of the NC project there are several collective print shops and studio associations with a printmaking profile. Examples are Ateljéföreningen Kanten and Bolaget Vardagsbilder (Everyday Pictures).
Our Chinese visitors have expressed appreciation of our culture and our ways of cooperating, which they find ”exotic and interesting”. Through Next Century a regional network is established. Thereby the warm spirit of our collective is strengthened and might continue to attract artists from countries where commercialism and/or political power has a stronger grip on cultural life.

Artistic ideas.
Participants. Young, Chinese friends have repeatedly expressed exaltation over things we inherited frpm our grandparents, for instance art, porcellaine and embroidery and other appliances with patina. They say they don't see so much of the kind in their own environment.
But Chinese culture of today seems to be very innovative, energetic and aimed forward.
By showing contemporary Swedish and Chinese prints side by side, we can highlight similarities and differences in temperament and attitudes, and found a most solid ground for comparative talks and a true cultural meetings.

Description 5/4 2019
Björn Therkelson,
project leader
Next Century
är en serie konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina, i synnerhet från Shanghai.
Under projekterioden apr. 2019 - sept. 2020 kommer 10-20 kinesiska grafiker att under olika boendeformer och olika långa perioder att besöka västsvenska grafiker, arbeta tillsammans med oss i våra verkstäder, ställa ut offentligt och leda workshops för allmänheten.

Svenska samarbetspartner.
Sju grafiska verkstäder och sju utställningslokaler vill delta i projektet, bidra med arbete och söka eller avsätta medel från kommunal medfinansiering.

1. Grafik i Väst, Göteborg,
2. Ålgården - Konstnärernas Verkstäder och Galleri, Borås
3. Litografiska Akademin, Konstlitografiska verkstaden,Tidaholm
4. Marks Konstgrafiska Verkstad, Kinna
5. Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, i samarbete med Skövde Konsthall
6. Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad i samarbete med Vänersborgs Konsthall
7. KKV, grafikavdelningarna, Göteborg

Dessutom tillkommer Konstgrafiska Verkstaden Dalsland i Åmål som observatör. Det innebär att föreningen i Åmål får samma information som övriga föreningar och blir kallade till samma möten, men har ingen rösträtt och inga åtaganden.

Vandringsutställningen.
De kinesiska konstnärerna väljs ut av vår kinesiska samarbetspartner, oberoende curatorn Waverly Liu och de västsvenska grafikernas representanter. Deras verk planeras turnera tillsammans med våra egna grafikers. Ett konstnärligt råd utgår ifrån kinesiska och svenska grafiker med beröringspunkter, för att sätta samman bildmässiga kulturmöten. En turnéplan kommer att upprättas.

Västsverige har ett vitalt konst-och kulturliv där konstgrafiken väl hävdar sin plats. Utställningen vill markera detta. Förutom detta projekts samarbetspartners finns ett antal grafiska kollektivverkstäder och ateljéföreningar med grafisk profil t.ex. Ateljéföreningen Kanten och Bolaget Vardagsbilder. Våra kinesiska besökare har uttryckt sin fascination över vår kultur och våra samarbetsmetoder som de finner exotiska och intressanta. Genom Next Century etableras ett regionalt nätverk av grafikverkstäder i västsverige och därmed stärks den generösa anda som präglar våra konstnärskollektiv och som attraherar konstnärer från länder där kommersialismen och/eller den politiska makten har ett fastare grepp om kulturlivet.

Försäljning.
Utställda verk kommer att vara till salu. Leverans sker hösten 2020

Workshops.
I samband med utställningarna kommer workshops att anordnas på de utställningsorter som också har grafikverkstäder. Till en del av dessa tillfällen kommer allmänheten att bjudas in för att prova på grafik och umgås med våra kinesiska gäster. I synnerhet skall vi rikta oss till ungdomar och nyanlända med dessa inbjudningar.

Föreläsningar.
I samband med utställningarna kommer också en serie föreläsningar att anordnas för allmänheten. Workshops och föreläsningar syftar till att öka intresset för och praktisk kunskap om grafisk konst och engagera människor i västsveriges vittförgrenade nät av kollektivverkstäder. En pedagogisk fåra med globalt perspektiv kommer att utvecklas i samtalen. Relevanta ämnen torde vara tekniska innovationer inom bildframställningen och bildspråkets utveckling inte minst som demokratiskt uttrycksmedel.

Boendet.
Waverly Liu framhåller att många av de kinesiska konstnärerna uppskattar att ”komma bakom kulisserna” och vill hellre inkvarteras privat än bo på anonyma hotell eller vandrarhem.
Syskonprojekt. Next Century har ett syskonprojekt som syftar till att svenska grafiker skall kunna besöka Kina 2020 – 2021 under former som liknar de ovan beskrivna. Syskonprojektet ingår inte i det här beskrivna Next Century

Vidgat deltagande
Deltagande institutioner kommer, i samarbete med lokala studieförbund, att bjuda in allmänheten och i synnerhet ungdomsorganisationer och nyanlända till de workshops som anordnas på orten. I samband med arbetet i grafikverkstäderna finns osökta tillfällen till informella samtal mellan svenska grafiker, andra som bor i Sverige men inte deltagit i konst- eller det konstnärliga föreningslivet och kinesiska gäster. I Next Century erbjuds alla möjligheter till fortsatt engagemang i verkstädernas föreningar.

Konstnärlig idé och medverkande konst- och kulturskapare
Unga, kinesiska vänner har flera gånger uttryck sin hänförelse över saker vi ärvt av våra far- och morföräldrar. t.ex. konst, porslin och broderier eller andra vardagsföremål med patina. De har sagt sig i viss mån sakna motsvarande artefakter. Å andra sidan upplever vi den kinesiska kulturen som innovativ, energisk och framtidsinriktad. Genom att ställa samtida västsvensk grafik bredvid modern kinesisk kan vi belysa våra eventuella skillnader och likheter i temperament och attityd och lägga en högst konkret grund för intressanta jämförande samtal och genuina kulturmöten.
Medverkande värdar, konstnärer, workshopledare och föredragshållare är ännu inte utsedda.

Projektbeskrivning 5/4 2019
Björn Therkelson,
projektledare